Nettsidens bruksvilkår

Når du besøker nettstedet vårt, godtar du disse bruksvilkårene. Vennligst gjennomgå dem nøye.

Innledning

Denne nettsiden og/eller telefonappen (heretter kalt "nettside") eies av Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (også kjent som KLM Royal Dutch Airlines), som har registrert kontor på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen i Nederland. I disse bruksvilkårene for KLMs nettside (heretter kalt "vilkårene") refererer "KLM" til Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. og "bruker" til brukeren av denne nettsiden. Les disse vilkårene nøye før du bruker denne nettsiden. Hvis du bruker nettsiden, er det en indikasjon på at du godtar vilkårene.

Registreringsnr. 33014286 Mva-nummer NL004983269B01

Bruk av reservasjoner

Brukeren erklærer at han/hun er over 18 år og har juridisk fullmakt, kapasitet og evne til å inngå den avtalen med KLM som disse vilkårene gjelder for ("denne avtalen") og til å bruke denne nettsiden i henhold til disse vilkårene. Brukeren godtar å være økonomisk ansvarlig for all bruk av nettsiden (samt andres bruk av brukerens konto, inkludert uten begrensninger mindreårige som bor sammen med brukeren). Brukeren godtar å ikke tilordne, overføre eller viderelisensiere brukerens rettigheter i henhold til denne avtalen. Brukeren kan tillate at andre medlemmer av brukerens husholdning bruker nettsiden under brukerens navn eller konto såfremt brukeren herved godtar å betale alle utgifter de pådrar seg, og er ansvarlig for alle sider ved bruken. Brukeren godtar å overvåke mindreåriges bruk av denne nettsiden under brukerens navn eller konto. Reservasjonsfunksjonene på denne nettsiden er kun ment å gi brukeren muligheten til å sjekke tilgjengeligheten til reiserelaterte varer og tjenester og til å foreta legitime reservasjoner eller på andre måter gjennomføre transaksjoner, og ikke til andre formål. Brukeren skal ikke foreta spekulative eller falske reservasjoner eller reservasjoner i påvente av etterspørsel. Dette gjelder uten begrensning. Brukeren innestår for at han ikke skal, til direkte eller indirekte kommersiell bruk, reprodusere, bruke, blokkere, overskrive, kopiere, distribuere, hente eller overvåke innholdet på nettsiden ved å bruke noen som helst prosess, system, enhet (screenscraping), robot, programvare, spider, søkemotor eller en annen automatisk eller manuelle mekanisme uten skriftlig godkjenning fra KLM på forhånd. Bruker innestår for at han ikke skal gjøre noe (dette inkluderer, men begrenser seg ikke til å gjøre tilgjengelig filer med korrupt data eller virus) for å påvirke nettsidens virksomhet og funksjonalitet, og brukeren skal ikke gjøre noe som vil kunne utgjøre en for stor belastning på nettsidens infrastruktur. Brukeren godtar at reservasjonsfunksjonene på denne nettsiden kun skal brukes til å foreta legitime reservasjoner eller kjøp for brukeren eller en annen person som brukeren har juridisk fullmakt til å handle på vegne av. Brukeren godtar å overholde de aktuelle vilkårene. Brukeren holdes ansvarlig for eventuelle gebyr, avgifter, skatter og beskatning som bruken av nettsiden medfører, bortsett fra skatt på inntekt som slik bruk gir KLM.

Åndsverksrettigheter

Denne nettsiden eies av KLM og betjenes av KLM og/eller KLMs leverandører. Åndsverksrettighetene, inkludert opphavsrett, for innholdet på nettsiden og alle KLM-varemerker og merkenavn som er inkludert i innholdet, tilhører KLM og/eller KLMs lisenshavere og/eller KLMs leverandører.

Materiale, informasjon, programvare, produkt eller tjenester oppnådd gjennom denne nettsiden kan ikke bli endret, kopiert, vist frem, brukt, lisensiert, reprodusert, utgitt på nytt, lastet opp, publisert, overført, solgt, distribuert, undersøkt, gjenopprettet, overvåket eller hentet frem på noen som helt måte uten skriftlig godkjenning fra KLM på forhånd. Bruker kan laste ned en kopi av materialet på en enkelt datamaskin kun for brukerens personlige ikke-kommersielle bruk, så lenge brukeren ikke bryter opphavsrett og andre eierrettigheter.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjon, programvare, produkter og tjenester som er offentliggjort på denne nettsiden, kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. KLM og/eller leverandørene innestår ikke for egnetheten til informasjon, programvare, produkter og tjenester på denne nettsiden til noe formål. All slik informasjon, programvare, produkter og tjenester leveres "som de er", uten noen garantier. KLM og/eller leverandørene fraskriver seg ethvert ansvar og enhver forpliktelse når det gjelder denne informasjonen, programvaren, disse produktene og tjenestene, inkludert alle underforståtte garantier og forpliktelser vedrørende salgbarhet, eiendomsrett og ukrenkelighet. KLM og/eller KLMs leverandører skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte, indirekte, straffeerstatning, tilfeldige eller spesielle skader eller følgeskader på grunn av eller på noen som helst måte knyttet til bruken av denne nettsiden eller med forsinkelser eller problemer med å bruke denne nettsiden eller informasjon, programvare, produkter og tjenester som hentes fra nettsiden eller på grunn av bruk av denne nettsiden, enten basert på avtale, subjektivt ansvar, objektivt ansvar eller annet.

Ovennevnte gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsettelig skjødesløshet fra KLMs og/eller KLMs leverandørers side og/eller ved erstatning på grunn av dødsfall eller personskade.

Valutakurser

Prisene som oppgis på KLMs nettsted vises i en bestemt valuta for hvert land. Det er likevel mulig å betale i en annen valuta. Denne prosessen kalles Multi Currency Pricing. Den relevante midtkursen brukes til å omregne den originale valutaen til den foretrukne betalingsvalutaen, med et fast tilleggsgebyr. Dette tilleggsgebyret er markedsbasert, og KLM forsøker alltid å holde dette gebyret (inkludert midtkursen som benyttes) lavere enn satsene som brukes av kreditt- og debetkortutstedere som banker. KLM kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskjeller i disse satsene.

Hvis betalingsvalutaen er en annen enn den valutaen som ditt kreditt- eller debetkort blir belastet med, vil banken som utstedte kortet regne om satsen. KLM kan ikke holdes ansvarlig for denne omregningen.

Hvis du har valgt å betale i en annen valuta enn den originale valutaen på KLMs nettsted, kan institusjonen som utstedte kortet ditt likevel kreve et gebyr. Dette er avhengig av land og bank. Disse gebyrene kalles «gebyr for betaling til utland» eller «utenlandsbetalingsgebyr» og er ikke knyttet til valutakurser. Disse gebyrene belastes også av den kortutstederinstitusjonen som er ansvarlig for valutaomregningene. Dette er en avtale mellom kortutstederinstitusjonen og kortholderen. Følgelig kan KLM ikke holdes ansvarlig for disse gebyrene.

Denne nettsiden kan inneholde koblinger til, referanser til eller deler av andre nettsider som drives av tredjeparter. KLM er ikke ansvarlig for, og kontrollerer på ingen måte, informasjon, produkter eller tjenester på slike tredjepartssider, og heller ikke tilgjengeligheten til disse. Koblinger og referanser til tredjeparter er kun ment som informasjon for brukeren, og betyr ikke at sidene er godkjent av KLM og/eller KLMs leverandører. Brukeren bruker koblinger og referanser til tredjeparter på eget ansvar.

Alle tredjeparter som ønsker å opprette koblinger til denne nettsiden, bør meddele dette til KLM på forhånd. KLM forbeholder seg retten til å avslå tillatelse til at slike koblinger opprettes til denne nettsiden. Hvis KLM gir tillatelse til slike koblinger, er KLM ikke forpliktet til å opprette tilsvarende koblinger til tredjeparten.

Erstatning

Et vilkår for å bruke denne nettsiden, er at brukeren godtar å holde KLM og KLMs leverandører skadesløse fra og mot alt ansvar, utgifter (inkludert advokathonorarer) og skadeserstatning fra erstatningskrav som følge av brukerens bruk av nettsiden.

Endring av disse vilkårene

KLM forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forvarsel. Brukeren er selv ansvarlig for regelmessig å lese gjennom disse vilkårene som med jevne mellomrom blir gjort tilgjengelig for brukeren på denne nettsiden. Hvis brukeren fortsetter å bruke nettsiden etter slike endringer, er det et tegn på at brukeren godtar endringene.

Diverse

KLM forbeholder seg retten til å foreta og har foretatt alle endringer på denne nettsiden etter eget skjønn uten forvarsel til brukeren. I tilfelle brudd på disse vilkårene, forbeholder KLM seg retten til umiddelbart og uten varsel å blokkere brukernes tilgang til nettstedet og/eller iverksette tiltak eller fremsette krav som anses nødvendige eller passende for å oppnå kompensasjon.

Disse vilkårene referer kun til bruk av denne nettsiden. Det finnes separate vilkår og betingelser for befordring med flyselskapet, konkurranser og andre reklamekampanjer og andre tjenester.

Denne avtalen skal anses som inngått i Amstelveen i Nederland og skal fortolkes, og rettighetene og ansvaret til partene i denne avtalen bestemmes i henhold til lovgivningen i Nederland, uten hensyn til konflikter om lovprinsipper. Partene godtar den udelte jurisdiksjonen til retten i Amsterdam i Nederland når det gjelder bestemmelser om krav eller konflikter mellom partene og som oppstår på grunn av eller i tilknytning til denne avtalen.

Brukeren anerkjenner at det ikke eksisterer eller oppstår noe prosjektsamarbeid, partnerskap, ansettelsesforhold eller agenturforhold mellom brukeren og KLM som følge av denne avtalen eller bruk av denne nettsiden. Brukeren godtar å ikke utgi seg for å være representant, agent eller ansatt av KLM, og KLM er ikke ansvarlig for brukerens representasjon, handling eller forsømmelse. På denne nettsiden er uttrykkene "partner(e)" og "partnerskap" brukt for å referer til individuell markedsføring eller samarbeidsavtaler, og ikke til forhold med spesifikke lovlige eller skattemessige implikasjoner. KLM kan derfor ikke akseptere ansvar for handlinger utført av disse partnerorganisasjonene.

KLMs gjennomføring av denne avtalen er underlagt gjeldende lovgivning og juridiske prosess. Ingenting i denne avtalen innskrenker KLMs rett til å overholde lovbestemte anmodninger eller krav som gjelder brukerens bruk av nettsiden eller informasjon som gis til eller samles inn av KLM når det gjelder slik bruk.

Hvis det slås fast at en del av avtalen er ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelsen og ansvarsbegrensningen som er oppgitt ovenfor, skal de ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsene erstattes av en gyldig, rettskraftig bestemmelse som i størst mulig grad samsvarer med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen. Resten av avtalen skal fortsatt gjelde.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom brukeren og KLM når det gjelder bruk av denne nettsiden. En utskrift av denne avtalen og eventuelle meddelelser i elektronisk form vil bli godkjent i rettergangsprosedyre eller administrativ prosedyre basert på, eller knyttet til, denne avtalen i samme utstrekning og underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter og -oppføringer som opprinnelig ble generert og opprettholdt i utskreven form.

Versjon: mars 2024