Flyselskapets ansvar

I samsvar med Montreal-konvensjonen av 1999 (MC99) vil vi forklare vårt ansvar i tilfelle en passasjers død eller skade på en passasjer, flyvningsforsinkelse og skade eller tap av bagasje.

Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen er påkrevd av European Community Regulation (EC) No. 889/2002. Denne informasjonen kan ikke bli brukt som grunnlag for et krav om kompensasjon, eller til å tolke provisjonene av Regelverket eller Montreal-konvensjonen, og er ikke en del av kontrakten mellom flyselskapet/flyselskapene og deg.

Denne informasjonen er feil i det at den hevder flyselskapet ikke kan klage på kompensasjonkrav for skader opp til 128 821 SDR. Under regelverket og Montreal-konvensjonen er posisjonen som følger: for erstatninger på opp til 128 821 SDR som gjelder dødsfall eller personskade forårsaket av en ulykke ombord i flyet eller under ombordstigning og avstigning, kan ikke flyselskapet ekskludere eller begrense ansvaret sitt unntatt hvor det er medvirkende forsømmelse. Alle SDR-beløp i dette dokumentet har blitt justerte i henhold til lovlige økninger som trådte i kraft i desember 2019.

Flyselskapets ansvar for passasjerer og deres bagasje

Denne informasjonen oppsummerer gjeldende ansvarsregler for flyselskap i EØS som påkrevd av EØS-regelverk og Montreal-konvensjonen.

Kompensasjon ved dødsfall eller skade

Det er inne økonomiske begrensninger på ansvaret for passasjerskade eller dødsfall. Flyselskapet kan ikke klage på kompensasjonskrav for skader opp til 128 821 SDR (cirka 160 000 EUR). Over dette beløpet, kan flyselskapet forsvare seg mot et krav ved å bevise at det ikke utviste forsømmelse eller var skyldig på annet vis.

Forhåndsbetaling

Hvis en passasjer er drept eller skadet, må flyselskapet komme med en forhåndsbetaling for å dekke umiddelbare økonomiske behov, innen 15 dager fra identifiseringen av personen som har krav på kompensasjon. I tilfelle dødsfall, kan ikke denne forhåndsbetalingen være mindre enn 16 000 SDR (cirka 20 000 EUR).

Passasjerforsinkelser

I tilfelle passasjerforsinkelser, er flyselskapet ansvarlig for skade med mindre det tok alle rimelige grep for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike grep. Ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til 5 346 SDR (cirka 6 690 EUR).

Forsinket bagasje

I tilfelle forsinket bagasje, er flyselskapet ansvarlig for skade med mindre det tok alle rimelige grep for å unngå skaden eller det var umulig å ta slike grep. Ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til 1 288 SDR (cirka 1 610 EUR).

Ødeleggelse, tap eller skade på bagasje

Flyselskapet er ansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade på bagasje opp til 1 288 SDR (cirka 1 610 EUR). Når det gjelder innsjekket bagasje, er det ansvarlig til og med uten skyld, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder bagasje som ikke er innsjekket, er flyselskapet ansvarlig kun når det har skyld.

Høyere grenser for bagasje

En passasjer kan dra nytte av høyere ansvarsgrense ved å komme med en spesialerklæring senest ved innsjekk og ved å betale et ekstra gebyr.

Klage på bagasje

Hvis bagasjen er skadet, forsinket, tapt eller ødelagt, må passasjeren skrive og klage til flyselskapet så raskt som mulig. I tilfelle skade på innsjekket bagasje, må passasjeren skrive og klage innen sju dager, og i tilfelle forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra datoen bagasjen ble overlevert til passasjeren.

Ansvaret til partner- og faktiske flyselskap

Hvis flyselskapet som betjener flyvningen ikke er den samme som det eksterne flyselskapet, har passasjeren rett til å klage eller komme med krav angående skader til begge selskapene. Hvis navnet eller koden på flyselskapet står på billetten, er dette flyselskapet det eksterne flyselskapet.

Tidsgrense for handling

Enhver handling i retten angående skadekrav må fremkomme innen to år fra flyets ankomstdato, eller fra datoen flyet burde ha ankommet.

Grunnlag for informasjonen

Grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen fra 28. mai 1999, som er implementert i Community by Regulation (EC) No. 2027/97 (endret av Regulation (EC) No. 889/2002) og nasjonal lovverk i medlemsstatene.